شتابدهی و سرمایه گذاری

در این بخش تیم‌ها بر روی یک ایده بازارپسند تمرکز کرده و مجموعه، تمامی حمایت‌های لازم جهت رشد تیم و راه‎‌اندازی کسب و کار را از تیم انجام داده تا تیم به موفقیت دست پیدا کند.

روش کار :

  • معرفی و درخواست تیم برای حمایت
  • تکمیل فایل پیچ دک، کاربرگ ایده و اطلاعات تیم
  • ارزیابی اولیه توسط شتابدهنده و رفع مشکلات طی یک ماه و تعیین مدل شتابدهی و نوع سرمایه گذاری
  • ارائه ایده توسط شتابدهنده به سرمایه گذار
  • جلسه سرمایه گذار با تیم و تایید نهایی ایده
  • عقد قرارداد سرمایه گذاری
  • استقرار تیم
  • حمایت و راهبری تیم تا رسیدن به موفقیت