نوآوری باز (از دانش تا کسب و کار)

مجموعه اسمارتک به دلیل اینکه یک مجموعه تخصصی می‎باشد و دارای تعاملات عمیق با صنعت و کسب و کار های مختلف می‌باشد، نیازهای مختلف را احصا کرده تا در صورت امکان توسط تیم‌های فناور و نوپا کشور این نیاز‌ها و مسائل را حل کند. نیازها سطح‌بندی شده است و بر اساس توانمندی و ظرفیت هر تیم پس از مصاحبه و ارزیابی تیم به این تیم واگذار می‌گردد. عقد قرارداد با کارفرما توسط شتابدهنده صورت گرفته و تیم بدون دغدغه موارد حقوقی و بازاریابی بر روی فناوری تمرکز می‌کند. تیم‎‌ها به دو صورت می‌توانند برای شرکت در این بخش اقدام کنند:

  • تیم هایی که توانمندی دارند ولیکن ایده ندارند: در این صورت پس از ارزیابی تیم به هر تیم پروژه متناسب با توانمندی تیم واگذار می‌گردد.

  • تیم های دارای ایده و محصول محوری: در این حالت سعی می‌شود بر اساس ظرفیت تیم و حول محور تخصصی یک پروژه به تیم برای درآمدزایی بهتر واگذار گردد.

این بخش دو هدف اصلی دارد. یکی حل مشکلات موجود در صنعت و کسب و کارها توسط نخبگان و استعداد‌های داخلی با بهینه ترین روش و دو ایجاد درآمد پویا برای تیم‌های فناور با استفاده از دانشی که کسب کرده اند.