مینی دوره پایتون

قیمت :

500,000تومان

مینی دوره پایتون

دوره کوتاه پایتون به صورت مختصر ولی مفید به مهم ترین دستورات زبان برنامه نویسی پایتون ویژه افرادی طراحی شده است که به طور سریع می خواهند نسبت به این زبان برنامه نویسی آشنایی پیدا کنند و بتوانند تصمیم درستی مبنی بر ورود به دنیای برنامه نویسی پایتون بگیرند.
 این دوره در ۴ قسمت اصلی :
– دستورات پایه زبان برنامه نویسی پایتون
– اصول شی گرایی در پایتون
– آشنایی با کتابخانه numpy
-و آشنایی با کتابخانه pandas
تقسیم شده است.
توجه به این نکته ضروری است که این دوره کوتاه تکمیل کننده نیست و افراد باید تمرین و تکرار مستمر داشته باشند.